Statistikat

Statistikat nga 1 Janar 2022

Ankesa

1650

Në proces

1112

Të zgjidhura

373

Të refuzuara

165

Video