Bashkëpunimi i Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorit

 

Institucionet përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorit janë:

 • Inspektorati qendror i MTI-së,
 • Inspektorati sanitar në AUV,
 • Inspektorati i veterinarisë dhe fitosanitar,
 • Inspektoratet në nivel lokal,
 • Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik,
 • Agjencia e Veterinarisë dhe Ushqimit,
 • Agjencia për Mbrojtjen e Ambientit,
 • Shërbimin doganor,
 • Gjykata,
 • Arbitrazhi,
 • Ombudspersoni.

Organizatat joqeveritare:

 • Shoqatat për Mbrojtjen e Konsumatorëve të Kosovës,
 • Shoqëria civile,
 • Oda Ekonomike e Kosovës,
 • Aleanca Kosovare e Biznesit,
 • Oda Ekonomike Amerikane,
 • Qendra rajonale e mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore, Zyra në Kosovë,
 • OJQ-të e tjera.

Organizmat rajonale:

 • Drejtoria e Mbrojtjes së Konsumatorit e Republikës së Shqipërisë,
 • Departamenti i Mbrojtjes së Konsumatorit në Maqedoni,
 • Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit në Kroaci,
 • Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit në Mal të Zi.